• Wykaz dokumentów potrzebnych do otwarcia OMRP

Dokumenty niezbędne do sporządzenia raportu kontroli dokumentacji deweloperskiej w celu otwarcia OMRP:


1.   Dokumenty firmowe (KRS, akt notarialny spółki, NIP, Regon, CEIDG).
2.   Akt własności lub akt dzierżawy gruntu pod inwestycję.
3.   Pozwolenie na budowę ze wszystkimi ewentualnymi uzgodnieniami, odstępstwami
      (oraz cesję w przypadku dewelopera, który nie wystąpił o pozwolenie na budowę, 
      a którym obecnie się posługuje)
4.   Dokumentacja techniczna (zagospodarowaniem terenu oraz opis
       architektoniczny inwestycji).
5.   Dziennik Budowy (skan z wpisów kierownika i inspektora o przyjęciu obowiązków i
       rozpoczęcia prac)
6.   Uprawnienia , przynależność do izby, oświadczenie o przejęcie obowiązków gdy jeszcze
      nie ma wpisów w Dzienniku Budowy przez kierownika budowy i inspektora nadzoru
      jeżeli przepis tak stanowi.
7.   Umowa Dewelopera z Generalnym Wykonawcą i jego podwykonawcami jeżeli występują,
      lub oświadczenie iż deweloper realizuje inwestycje we własnym zakresie.
8.   Prospekt informacyjny o przedsięwzięciu Deweloperskim.
9.   Wzór aktu notarialnego pomiędzy Deweloperem a nabywcą lokalu.
10. Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia deweloperskiego.
11. Harmonogram wypłat z OMPR przedłożony i zaakceptowany przez Banku.
12. Polisa ubezpieczeniowa realizowanego przedsięwzięcia.