Dokumenty niezbędne do sporządzenia raportu kontroli dokumentacji do realizacji inwestycji pod kredyt inwestycyjny

1.     Dokumenty firmowe (akt notarialny spółki, NIP, Regon, CEIDG).
2.     Akt własności lub akt dzierżawy gruntu pod inwestycję.
3.     Pozwolenie na budowę ze wszystkimi ewentualnymi uzgodnieniami i odstępstwami.
4.     Dokumentacja techniczna (komplet, z zagospodarowaniem terenu).
5.     Polisa ubezpieczeniowa budowy.
6.     Krótki opis realizowanego przedsięwzięcia.
7.     Dziennik Budowy.
8.     Uprawnienia, przynależność do izby, oświadczenie o przejęcie obowiązków kierownika
        budowy i inspektora nadzoru jeżeli przepis tak stanowi.
9.     Umowa Inwestora z Generalnym Wykonawcą i jego podwykonawcami jeżeli występują, 
        lub oświadczenie iż kredytobiorca realizuje inwestycję we własnym zakresie.
10.   Stan zaawansowania inwestycji (potwierdzony wpisami w dzienniku budowy).
11.   Oświadczenie inwestora o braku zaległości z Generalnym Wykonawcą (i ewentualnie jego 
        podwykonawcami).
12.   Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia inwestycyjnego.
13.   Harmonogram wypłat przedłożony do Banku.
14.   Polisa ubezpieczeniowa realizowanego przedsięwzięcia.