Wycena i zakres inspekcji budowlanych na potrzeby procesu kredytowego

1. Podstawą do wyliczenia wartości usługi (w wymienionych niżej zakresach) jest wartość kontrolowanej inwestycji oszacowana na potrzeby udzielanego kredytu.

2. Raport początkowy obejmuje m.in. kontrolę:
 
         1) kompletu dokumentacji technicznej;
         2) uzyskanych pozwoleń administracyjnych do przeprowadzenia inwestycji;
         3) niezbędnych umów dotyczących planowanej inwestycji;
         4) polis ubezpieczeniowych;
         5) harmonogramu realizacji inwestycji;
         6) uprawnień osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie;
         7) placu budowy.
         8) ocenę nieruchomości (lokalizacja i otoczenie nieruchomości, przeznaczenie nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe, infrastruktura, planowane inwestycje w promieniu 1km
 
3. Raport z kontroli prowadzenia inwestycji obejmuje m.in.:
 
         1) stan zaawansowania inwestycji (określenie aktualnego stanu realizacji inwestycji, w tym zgodności prowadzonych prac z harmonogramem rzeczowo-finansowym, potwierdzone  wpisem w dzienniku budowy)
         2) posiadane zezwolenia i decyzje wymagane do realizacji/kontynuacji inwestycji (sprawdzenie  posiadania wszystkich wymaganych aktualnych zezwoleń, sprawdzenie wpisów w dzienniku budowy)
         3) ubezpieczenie budowy (sprawdzenie zakresu i aktualności polisy ubezpieczeniowej)
 
4. Cena za Raport z kontroli określonej w punkcie 4 obejmujący informację o aktualnym stanie zaawansowania robót w odniesieniu do przyjętego harmonogramu wynosi od 1000 do 4000 zł netto.
 
5. Raport końcowy (przeprowadzony po zakończeniu inwestycji, uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie) obejmuje m.in.:
 
        1) przegląd całości dokumentacji zgromadzonej podczas procesu budowlanego;
        2) opis całości procesu budowlanego;
        3) decyzja na użytkowanie budynku lub lokalu (sprawdzenie decyzji)
 
Ceny za raport końcowy są ustalane indywidualnie dla poszczególnych inwestycji.