Wykaz dokumentów potrzebnych do otwarcia OMRP

Dokumenty niezbędne do sporządzenia raportu kontroli dokumentacji deweloperskiej w celu otwarcia OMRP:


1. Dokumenty firmowe (KRS, akt notarialny spółki, NIP, Regon, CEIDG).
2. Akt własności lub akt dzierżawy gruntu pod inwestycję.
3. Pozwolenie na budowę ze wszystkimi ewentualnymi uzgodnieniami, odstępstwami (oraz cesję w przypadku dewelopera, który nie wystąpił o pozwolenie na budowę, a którym obecnie się posługuje)
4. Dokumentacja techniczna (zagospodarowaniem terenu oraz opis
architektoniczny inwestycji).
5. Dziennik Budowy (skan z wpisów kierownika i inspektora o przyjęciu obowiązków i rozpoczęcia prac)
6. Uprawnienia , przynależność do izby, oświadczenie o przejęcie obowiązków gdy jeszcze nie ma wpisów w Dzienniku Budowy przez kierownika budowy i inspektora nadzoru jeżeli przepis tak stanowi.
7. Umowa Dewelopera z Generalnym Wykonawcą i jego podwykonawcami jeżeli występują, lub oświadczenie iż deweloper realizuje inwestycje we własnym zakresie.
8. Prospekt informacyjny o przedsięwzięciu Deweloperskim.
9. Wzór aktu notarialnego pomiędzy Deweloperem a nabywcą lokalu.
10. Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia deweloperskiego.
11. Harmonogram wypłat z OMPR przedłożony i zaakceptowany przez Banku.
12. Polisa ubezpieczeniowa realizowanego przedsięwzięcia.