O Nas

BPS Nieruchomości Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000392356, z kapitałem zakładowym 200.000,00 zł,
NIP 527-266-02-85, REGON 143424433.

Spółka świadczy usługi w zakresie kontroli realizacji przedsięwzięć deweloperskich.