KONTROLA PRZEDSIĘWZIĘĆ DEWELOPERSKICH

Kontrole przedsięwzięć deweloperskich przeprowadzane są na potrzeby Banku BPS S.A., Zrzeszonych Banków Spółdzielczych oraz innych podmiotów zewntrznych, które prowadzą Mieszkaniowe Rachunki Powiernicze. Zgodnie z otrzymaną dyspozycją odpowiednio realizowane są:

- Weryfikacja dokumentacji przedsięwzięcia deweloperskiego, wg kryteriów przyjętych w ustawie deweloperskiej i Instrukcji,

- Kontrole prawidłowości wykonania poszczególnych etapów przedsięwzięcia deweloperskiego w stosunku do harmonogramu zawartego w przekazanej dokumentacji.

Zdjęcie z kontroli przedsięwzięcia w Rzeszowie.