Aktualności

Informacje o spółce

W dniu 20.11.2021 r. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. nastąpiło przejęcie spółki BPS Nieruchomości Sp. z o.o. poprzez przeniesienie na spółkę UP Nieruchomości SA całego majątku spółki w drodze sukcesji uniwersalnej. W wyniku połączenia spółka UP Nieruchomości SA zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 k.s.h. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki BPS Nieruchomości Sp. z o.o. 

Połączone spółki zostały zarejestrowane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nazwą BPS Nieruchomości SA, z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 81 po numerem KRS: 0000664772, NIP: 5272797771, REGON: 366626180.